מחקרים 

 
מבט כללי
01. Whole Body Cryotherapy:  Three Levels of Influence

קריותרפיה של כל הגוף: שלושת שלבי ההשפעה df

02. Clinical Releveance of Whole Body Cryotherapy
הרלוונטיות הקלינית של קריותרפיה של כך הגוף​
03. Cryogenic applications in Physical Therapy

יישומים קריוגניים בפיזיותרפיה

04.Five-Day Whole-Body Cryostimulation, Blood Infammatory Markers, and Performance in High-Ranking Professional Tennis Players
05. Effects of Whole-Body Cryotherapy vs. Far-Infrared vs. Passive Modalities on Recovery from Muscle Damage in Highly Trained Runners
 
ספורט וביצועים
06. Whole-Body Cryotherapy in athletes

קריותרפיה של כל הגוף: שלושת שלבי ההשפעה df

07. Beneficial Effects of Whole-Body Cryotherapy on Sport Haemolysis

השפעות קריותרפיה של כל הגוף לעומת אינפרה אדום מרוחק לעומת שיטות פאסיביות לשיקום נזקים בשריר אצל אצנים מיומנים

08.Impact of 10 Sessions of Whole Body Cryo on Aerobic and Anaerobic Capacity and on Selected Blood Count Parameters

השפעת 10 מפגשים של הקפאה של כל הגוף על היכולת האירובית והאנאירובית ועל פרמטרים נבחרים בספירת דם

09. Effect of Whole-Body Cryotherapy on the levels of some hormones in professional soccer players
10. Whole-body Cryostimulation in kayaker women: Effect of cryogenic temperatures on oxidative stress after exercise
11. The effect of whole-body cryostimulation on the pro-oxidant - antioxidant balance in blood of elite kayakers after training
12. Time-course of changes in inflammatory response after Whole-Body Cryotherapy multi exposures following severe exercise
13. Influence of the ten sessions of the whole body cryostimulation on aerobic and anaerobic capacity
14. The effects of prolonged whole-body cryostimulation treatment on chosen pro- and anti-inflammatory cytokines levels
15. Whole-body cryotherapy on proprioception and muscle damage
16. Topical Cryotherapy Use for Relief of Pain and Spasticity 
17. The Physiologic Basis and Clinical Applications of Cryotherapy and Thermotherapy for the Pain Practitioner 
18. Effects of whole body cryotherapy on serum mediators of inflammation and serum muscle enzymes in athletes
19. Effects of whole-body cryotherapy on delayed onset muscle soreness 
20. Impact of 10 sessions of whole body cryostimulation on aerobic and anaerobic capacity and on selected blood count parameters
21. The influence of single whole body cryostimulation treatment on the dynamics and the level of maximal anaerobic power
22. The value of short-term, high-dosage cooling for achieving high sports performance
23. Cryotherapy effective for treating frozen shoulder
 
 
בריאות ואיכות חיים
24. ?Oxidative stress, inflammation, and cancer: How are they linked
 
25. Studies on Whole-Body Cryotherapy in Inflammatory & Non-Inflammatory Rheumatic Diseases
 
26. Whole-Body Cryotherapy in rehabilitation of patients with rheumatoid diseases - pilot study
 
27. Cryotherapy in Osteoporosis
28. Whole-body cryotherapy as adjunct treatment of depressive and anxiety disorders
29. Thermal, Circulatory and Neuromuscular Responses to Whole-Body Cryotherapy
30. Whole-body cryostimulation and oxidative stress in rowers: the preliminary results
31. Translating whole-body cryotherapy into geriatric psychiatry--a proposed strategy for the prevention of Alzheimer's disease
32. Thermotherapy for treating rheumatoid arthritis 
33. Thermal responses during and after whole-body cryotherapy
34. Clinical assessment of whole body cryotherapy treatment outcomes in fibromyalgia
35. Cryostimulation as an antioxidative factor in sclerosis multiplex
36. Cryotherapy effective for treating frozen shoulder
37. Effect of whole body cryotherapy on uric acid concentration in plasma of multiple sclerosis patients
38. Effects of Whole-Body Cryotherapy in the Management of Adhesive Capsulitis of the Shoulder
39. Effects of whole-body cryotherapy on a total antioxidative status and activities of some antioxidative enzymes in blood of patients with multiple sclerosis- preliminary study
40. WBC in inflammatory and  non- inflammatory rheumatic diseases
40. WBC in inflammatory and  non- inflammatory rheumatic diseases
41. Influence of whole body cryotherapy on depressive symptoms – preliminary report
42. Lung function after acute and repeated exposures to extremely cold air (−110°C) during whole-body cryotherapy
43. Muscle, Skin and Core Temperature after -110 °C Cold Air and 8 °C Water Treatment
44. Superficial Heat and Cold
45. The effects of whole-body cryotherapy on oxidative stress in multiple sclerosis patients
46. The increase in systolic and diastolic blood pressure after exposure to cryogenic temperatures in normotensive men as a contraindication for whole-body cryostimulation
47. WBC in inflammatory and  non- inflammatory rheumatic diseases
48. Impact of different treatment of whole-body cryotherapy on circulatory parameters
49. WBC- Worldwide studies
50. Cryotherapy in psoriasis